Община Видин стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя предвижда ежедневна почасова грижа в домашна среда, предоставяна от социални асистенти. Целевите групи, към които е насочена специализираната социална услуга, са деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания , както и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Максималната продължителност за ползване на услугата „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден. Тя ще се определя съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и сключения договор за ползване на услугата. В качеството си на доставчик, в изпълнение на Закона за социалните услуги, Община Видин започва приема на документи от кандидати за потребители от 25 януари.