България следва общата за Европейския съюз тенденция на застаряване на населението. Младите хора постоянно намаляват, като най-тревожна е тенденцията във възрастовата група от 15 до 24 години. Запазва се нивото на миграцията на младите хора от малките населени места към градовете, като повече от три четвърти от младежите живеят в градовете и само една четвърт в селата. Това са част от констатациите в Годишния доклад за младежта за 2019 г., одобрен на днешното заседание на парламента.

Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от отговорните институции, а в него са използвани данни от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ и други национални и международни проучвания.

Наблюдава се тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието си в чужбина, показват данните, но е голям делът на младежите, които не проявяват никакъв интерес към политиката и обществено-политическия живот на страната. Докладът отчита, че българските младежи нямат сериозни социални дефицити. Ключов въпрос относно младите хора е индикаторът за степен на удовлетвореност относно живота. Данните показват, че 75% сред младите в България посочват, че са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си на живот.

Запазва се тенденцията за повишаване активността на институциите по отношение на предоставянето на социални услуги за деца, младежи и семейства, насочени към подкрепа на уязвими групи, отчита още документът.

В доклада се набляга на доброто изпълнение по програма „Спорт за децата в свободното време“, където са реализирани 170 одобрени проекта, по 40 вида спорт в 64 населени места, с общ брой участници 7000 деца и младежи. Те са били под ръководството на 300 спортни специалисти, а финансирането по тази програма е в размер на 920 хил. лв.

Данните показват още, че броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. през 2019 г. е 23 998 средногодишно, с 2 787 по-малко в сравнение 2018 г. Тенденция на намаление бележи и броят на регистрираните безработни младежи до 24 г. – от 10 023 през 2018 г. на 9 231 средногодишно през 2019 г.