Възстановяването на  емблематичната  сграда на видинската Синагога  се дискутира повече от 30 години. Сградата е тържествено открита на 28 септември 1894 г. от д-р Мордехай Грюнвалд, главен равин в България. Тя е втората по големина след синагогата в София, но е била смятана за по-красива. Преди няколко години видинското еврейско дружество „Шалом“ прехвърли собствеността на Синагогата на Видинската община. Целта бе общината да се погрижи за реставрацията на сградата и съхраняването ѝ като културен център „Жул Паскин“. Екип на общината подготви проект за реставрацията на сградата и проведе обществената поръчка за избор на изпълнител на реставрацията и адаптацията на Синагогата. Подписан би и договор за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин“. С подписването на този договор само след две години Видин ще се сдобие с модерен културен център и туристическа атракция не само от национално, но и от международно значение.

Подписите си под документа за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин“сложиха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, от страна на Възложителя, и Андрей Тодоров, представляващ ДЗЗД „Паскен 2020“, от страна на Изпълнителя. Събитието се състоя в залата на Общинския съвет и на него присъстваха и представители на Сдружение „Регионална организация на евреите в България „Шалом“, общински служители, представители на медиите.

Представителят на ДЗЗД „Паскен 2020“ Андрей Тодоров посочи, че в страната ни има малко на брой сгради, подобни на видинската Синагога и е задължение на цялото общество да ги съхрани. И допълни, че след като сградата вече не изпълнява функциите на религиозен храм, превръщането й в културен център е естествено продължение на нейния  живот. „Аз съм сигурен, че с общите усилия, които ще положат нашият екип и колегите от Община Видин, след две години ще се поздравим с успешното възстановяване на този паметник, който ще остане за следващите поколения“, отбеляза Тодоров.

Кметът на Видин д-р Ценков пожела успех на изпълнителите и призова гражданите, както и представителите на еврейската общност, също да следят целия процес и да бъдат съпричастни по време на реализацията му. Видинският кмет увери, че Общината ще оказва пълна подкрепа, но и ще контролира стриктно за качественото изпълнение на всички дейности.

Стойността на договора е 8 602 721,83 лв. Финансирането е комбинирано – по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и чрез  договор за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 600 календарни дни. Извън тези срокове е времето, необходимо за провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и за съгласуване и одобряване от останалите компетентни органи.