Във Видин започна почистването на единствената запазена част  от отбранителната система „Калето“  – рова“ Шарампоя“. Запазеният ров е национална културно-историческа  ценност, другата част от него е запълнен със земя  и върху нея е парк „Рова“. Дейностите се извършват по съвместна инициатива на Община Видин и Регионалния исторически музей. Финансирането е от собствените приходи на видинския музей.

Цялостно почистване на рова е правено преди повече от 15 години и  оттогава се е образувала буйна растителност. През изминалите няколко месеца бе направена проверка, при която не се констатира в „Шарампоя“ да е извършвано залесяване, не бе установено и наличие на защитени видове, както и местообитания на такива. Отстранява се единствено самонастанила се растителност. Служителите от отдел „Екология“ в Общината са  изготвили експертиза и разрешително, което бе предоставено на Регионалния исторически музей.

 Изрязването на нежелана растителност ще позволи и почистването на отпадъците, изхвърляни през годините в рова, с което се заемат работници от общинското звено „Чистота“. В случай на необходимост Общината има готовност да помогне и с техника за кастрене и рязане, както и за извозването на биоразградимите отпадъци до Регионалното депо.