Видинското средно училище по изкуствата „Св. св. Кирил и Методий“ ще се превърне в първата във Видин модерна високоефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от възобновяеми източници и е напът да се отоплява чрез геотермална инсталация, каза за БТА директорът на учебното заведение Бисерка Каменова. Това е възможно благодарение на одобрен проект на община Видин по процедурата „Енергийна ефективност в сгради“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, т.нар. „Норвежка програма“. Проектът на община Видин е един от 16-те одобрени по тази процедура от общо подадени 51 проектни предложения. Той е на стойност 2 346 278 лв., от които 100 процента са безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение е насочено към цялостна енергийна трансформация на сградата на  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от конвенционална към високоефективна сграда. Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на енергоспестяващи мерки, които ще позволяват сградата значително да намали топлинните загуби. Ще бъде изградена високоефективна геотермална инсталация, състояща се от два броя термопомпени агрегати “вода- вода”, която ще замени използвания в момента водогреен котел на промишлен газьол. Модерната геотермална инсталация ще е с обща отоплителна мощност 360 kW, които ще се присъединят към външен геотермален контур и ще се реализира т.н. „земносвързана геотермална термопомпена инсталация”. Освен това училището ще се сдобие с фотоволтаична инсталация за покриване на собствените енергийни нужди, както и със системи за съхранение на енергията и за мониторинг и управление. Всички тези мерки ще позволят над 90 на сто от потребената енергия да е от възобновяеми източници. По този начин СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се превърне в първата във Видин сграда с енергиен клас „А+“ – с близко до нулевото потребление на енергия. За целта е проектирано изпълнението на седем енергоспестяващи мерки, които ще позволят намаляване на топлинните загуби по външните ограждащи конструкции, разказа за проекта директорът на училището. С изпълнението на проекта ще се демонстрира и валидира новаторски подход за трансформация на конвенционални сгради във високоефективни, който ще може да се приложи от страна на видинското кметство и по отношение на други публични сгради, каза Десислава Тодорова, зам.-кмет на община Видин. Предвижда се също така изграждане на сътрудничество между община Видин, бенефициент по проекта и партньорите й – „Енергийна Агенция – Пловдив“ и NORCE Norwegian Research Centre AS, с цел придобиването на специфично ноу-хау и обмяна на добри практики в сферата на геотермалната енергия и офшорен вятър, посредством взаимни посещения и специализирани уебинари, допълни Тодорова.

Предстои до април  2024 г. да завърши цялостна енергийна трансформация на сградата на училището. Всички дейности ще бъдат извършени в рамките на проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин“. Дейностите бяха представени за първи път през юли на начална пресконференция, каза Бисерка Каменова и допълни, че мащабният проект е плод на двегодишни усилия и съвсем скоро ще видим училището по-уютно, по-привлекателно не само за нас, но и за родителите и обществеността. Десислава Тодорова уточни още, че след реализиране на проекта сградата на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде единствената във Видинско сграда с енергиен клас А+ , с най-модерната и иновативна технология за отопление. В допълнение се предвиждат дейности по управление на проекта, финансов одит, строителен и авторски надзор, както и информираност и публичност. Периодът на изпълнение на проекта е от 29 април т.г., когато е подписан договорът, до 29 април 2024 г. Във Видин, уточни още Тодорова, се изработва и Стратегия за енергиен преход на община Видин до 2050 г. Вече са избрани две енергопозитивни зони – ж.к. „Химик“ и ж.к. „Бонония“, които ще бъдат анализирани и ще бъдат включени в стратегията. Благодарение на друг проект MAKING-CITY Видин ще бъде единственият град в България с разработена дългосрочна енергийна стратегия до 2050 година, каза още Тодорова. Стремежът на община Видин е в тези две обособени зони да бъдат приложени успешни практики, заимствани от други европейски градове, обясни заместник-кметът. Тя даде пример с предприетото по отношение на общински обекти, попадащи в двете зони. За зона ж.к. „Бонония“ общината е инвестирала в енергийно обследване и технически проект за обновяване на сградата на градското ученическо общежитие с оглед бъдещо кандидатстване за финансиране през настоящия програмен период. Има направено енергийно обследване и на сградата на СУ „П. Р. Славейков“ и предстои такова да се направи и за филиал „Незабравка“ към Детска градина „Арабела“, т.е. с малки стъпки, каза Тодорова, администрацията се опитва да върви към превръщане на тази зона в енергопозитивна. Тя даде за пример техническия проект за градското общежитие, който предвижда също геотермално отопление и поставяне на слънчеви колектори. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ също попада в зона ж.к. „Химик“ и там вече инвестициите към енергиен преход се случват реално. Надеждата ни е квартал по квартал, зона по зона, учебно заведение да превръщаме Видин в едно по-красиво и по-добро място за живеене, каза заместник-кметът. 

по БТА, снимка БТА