На последното заседание за тази година на Общинския съвет във Видин бяха разгледани предложения, свързани със структурни промени в общинските предприятия. Промените бяха приети с гласовете на 28-те общински съветника. Целта е да се постигне  по-добра оперативност и повече възможности за привличане на допълнителни средства от директорите, които стават второстепенни разпоредители с бюджет и ще бъдат избрани след провеждане на конкурси.

Общинските съветници приеха да бъде сформирано  звено „Детско и училищно здравеопазване“, обхващащо медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата . Общинският съвет гласува план-сметката за разходите за извършване от Община Видин на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 г. Предвидените средства са в размер на  над 7 628 009 лв., като спрямо 2020 година има увеличение с 1 382 737 лв

Общинските съветници одобриха също така кандидатстването на Община Видин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на 500 нуждаещи се от всички населени места в Общината, попадащи в допустимите целеви групи.

Друго проектно предложение, за което местните парламентаристи дадоха  съгласие е „Ремонт на Младежки дом в гр. Видин“. С него ще се кандидатства по проект „Красива България. Общата стойност на проекта ще е 400 000 лв., от които 120 000 лв. финансиране от „Красива България“ и 280 000 лв. – съфинансиране от общинския бюджет. Предвидените дейности включват ремонт на покрив, изграждане на санитарни помещения и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Приети бяха и предложенията за  разпореждане с общинско имущество, отпускане на стипендии и кандидатстване по европроекти.