Община Видин кандидатства с проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Видин“ на обща стойност 424 630 лв. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. На 6 януари програмният оператор публикува резултатите от оценителната сесия. Проектът на Община Видин е преминал успешно всички етапи на оценяване и е одобрен, но поради изчерпване на финансовия ресурс е в резервния списък. Това дава шанс в бъдеще проектът да получи финансиране, тъй като поради огромния интерес към процедурата, при последните обсъждания на разработвания в момента План за възстановяване и устойчивост е взето решение в частта „Зелена България“ да бъде включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов ресурс за това е над 352 300 000 лв. Всички проекти, преминали административната оценка, но неполучили финансиране в процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще бъдат финансирани с предимство от Плана за възстановяване и развитие.

​По същия Финансов механизъм, Община Видин подаде и проект „Създаване на младежки център във Видин, България“ на обща стойност 3 570 798,21 лв., в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Той също е преминал успешно всички етапи от оценката и е одобрен, но поради изчерпване на финансовия ресурс по процедурата е в списък с резервни. Въпреки това възстановяването на Младежки дом – Видин остава сред приоритетите за общинското ръководство. Затова на 6.01.2021 г. Община Видин кандидатства по „Красива България“ с проектно предложение „Ремонт на Младежки дом в гр. Видин” на обща стойност 351 631,12 лв., от които 119 984,34 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Предвидените дейности включват ремонт на покрива, изграждане на санитарни помещения и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.