По 300 лева еднократна помощ ще получат 188 семейства от Видинска област, децата на които ще бъдат записани за първи път в осми клас през учебната 2022/2023 година. Семействата са подали заявление за еднократна помощ до момента, съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Венцислав Боянов. За същия период през изминалата година са били подадени 163 заявления. Пълният размер на помощта е 300 лева, като 150 лева се изплащат след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта, а останалите – в началото на втори учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Средствата се възстановяват, в случай че ученикът не продължи обучението си през втори учебен срок до завършване на 8 клас, освен ако това е невъзможно поради здравословно състояние или в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 часа без уважителни причини, уточни Боянов. 

Право на помощта имат всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, независимо от доходите. Условието е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Заявлението се подава веднага след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври, каза още  Венцислав Боянов. Изключение се прави в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска комисия, детето не може да започне училище, но не повече от шест месеца от започване на учебната година.