Парламентът ратифицира Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател. ЕС отпуска на България заем с максимален размер 511 000 000 евро, като максималният среден срок до падежа на заема е 15 години. Заемът е поискан от страната ни по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на пандемията от COVID-19. Заемът е за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на COVIDЧ19 и на социално-икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Със средствата ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите и на средства за запазване на заетостта на работници и служители в размер на 1 млрд. лева.