700 000 лв. от бюджета на Община Видин ще бъдат заделени за благоустрояване на населените места – това включва както асфалтиране и баластриране на улици, така и ремонт на улично осветление и други необходими дейности. Кметове и кметските наместници бяха запознати с новата програма „Нашият Видин – по-красив от всякога“. Тази програма има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по-социална, по-безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по-активните граждани. Кметове и кметските наместници ще обсъдят с жителите какво е най-належащо да бъде направено в техните населени места.    С бюджета на Община Видин за 2021 година ще бъде осигурен бюджет за всяко населено място, като той ще е извън капиталовите средства. На този етап се предвижда за села с население до 350 души да бъдат определени около 5000 лв., за села с до 1000 жители – около 10 000 лв. и за населени места с над 1000 жители – около 15 000 лв. За целта е необходимо кметовете и кметските наместници да уведомят за какво ще използват определените им средства.