„МПРОЕКТ“ ЕООД

Във връзка с изпълнението на ДБФП ДБФП BG16RFOP002-2.024-1558-C01 “Иновативни
телевизионни продукти чрез успешно предприемачество в „МПроект“ ЕООД”, по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
„МПроект“ ЕООД търси да назначи

РЕДАКТОР ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ / ПРОДУКЦИИ

Експертът ще е пряко свързан с разработването и реализацията на телевизионните продукции, като
ще подпомага пряко дейността на останалите членове на екипа и ще участва в процесите на всеки
един етап.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
– Образование: Висше образование
– Образователно квалификационна степен: Бакалавър
– Специалност: Журналистика, Масови комуникации, Филология
и/или
– Трудов стаж: минимум 2 години специфичен опит в областта

ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТA:
– Предлагане на теми за предаванията
– Редактиране на текстовете на телевизионните форми /репортажи / интервюта
– Осъществяване на редакция на заснетия и монтиран материал за предаванията
– Намиране и уговаряне за участие в предаването на гост- специалист по конкретни теми, както
и на други участници в случай на необходимост
– Редовно проследяване в пресата и в интернет и за всички новости и тенденции в тези области,
които представляват интерес за предаванията, както и за отзивите във форумите за
предаванията
– Следи кореспонденцията и отговаря, когато е необходимо на зрителски запитвания отправени
по и–мейл
– Изготвя сценарен ред на предаванията
– Организира редакционните събирания за съответните предавания

Период на заетост: 6 месеца
Часова заетост – 4 часа
Място на работа – гр. Видин
Необходими документи за кандидатстване:
– CV на български език;
– Диплом/и за завършено образование
Документите следва да се изпращат по електронна поща – mproject_mm@mail.bg , или на адрес – гр.
Видин, ул. Найчо Цанов 2А, за МПРОЕКТ ЕООД.
Краен срок за кандидатстване – 6 август 2020 г.

www.eufunds.bg
“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МПроект“ ЕООД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.“