Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на „Еврохолд“ България да придобие дружествата на чешката енергийна компания „ЧЕЗ Груп“ в България, съобщиха от финансовото дружество. По този начин то има всички необходими регулаторни изисквания за придобиването на 67 % от активите на електродружеството. „Еврохолд“ ще придобие контрол над бизнеса на „ЧЕЗ Груп“ в България чрез своята дъщерна и специално създадена за целта „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“.

Съгласно закона за енергетиката, КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.  Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките.