Европейската комисия представи директива, която цели да бъдат повишени ниските заплати в ЕС и да противодейства на социалния дъмпинг. Чрез нея се определят критерии, които трябва да спазват страните членки при определяне на минималното заплащане. Предложението предвижда задължителни правила за 21 страни от Евросъюза, където вече са въведени минимални заплати, с цел да се помогне за тяхното увеличение. Текстът задължава 27-те да представят годишни отчети за механизмите им за фиксиране на заплатите. В страните с минимални заплати директивата цели да наложи по-толяма прозрачност и по-добро управление на тяхното определяне, с ясни и стабилни критерии в зависимост от равнището на БВП и на производителността. Дириктивата задължава да се прави редовна индексация на минималните заплати с участието на социалните партньори в този процес. Минималните заплати в ЕС силно се различават – от 312 евро в България до 2142 евро в Люксембург. Затова комисията цели по-голяма конвергенция, за да се гарантира по-справедлива конкуренция между отделните страни, като се ограничи социалният дъмпинг в Източна Европа.