Дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа се допуска да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт при извънредни обстоятелства, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за публичните финанси. Съгласно закона, извънредно обстоятелство е необичайно събитие извън контрола на Министерския съвет, което има сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“. Парламентът даде възможност на Министерския съвет да одобрява допълнителни разходи и трансфери за бюджетите на първостепенните разпоредители, в т.ч. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители по държавния бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените или ограничаване на последствията от пандемията.