Реалният брутен вътрешен продукт на България ще се понижи с 4,4% през 2020 г.,  което ще се определя главно от негативния принос на нетния износ и в по-малка степен от спад на частните инвестиции. Това показва базовият сценарий в последния доклад с макроикономически прогнози за декември на Българската народна банка. През септември БНБ прогнозира по-дълбок икономически спад с 5,5 на сто.

Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на базата на информация, публикувана към 22 декември 2020 г., като са използвани допускания за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни стокови групи на международните пазари към 11 декември 2020 г.

Нарастването на броя на нови случаи на заразени с Covid-19 през последното тримесечие на 2020 г. доведе до повторно затягане на ограничителните мерки в другите страни от ЕС и в България, което ще засегне негативно икономическата активност през тримесечието, макар и в по-малка степен от мерките през пролетта на 2020 г., посочва БНБ. При изготвянето на прогнозата е направено допускане, че наложените през четвъртото тримесечие ограничителни мерки в другите страни от ЕС и в България ще бъдат удължени до края на първото тримесечие на 2021 г.

Централната банка очаква фискалната политика да има силно изразено антициклично въздействие, като допринася положително за икономическата активност както чрез по-високия размер на разходите за правителствено потребление и инвестиции, така и чрез увеличените нетни трансфери към домакинствата. Положителен принос за реалния БВП през 2020 г. ще има и частното потребление, което според данните на НСИ показа значителна устойчивост през първите девет месеца на годината на фона на свиването на икономическата активност.

В съответствие с допусканията за развитието на външната среда и за постепенно овладяване на пандемията през периода 2021 – 2022 г., БНБ прогнозира икономическата активност да нарасне с 3,7% през 2021 г. и с 3,6% през 2022 г. и да достигне годишното си ниво отпреди пандемията през 2022 г. През септември обаче централната банка прогнозира по-силен икономически подем от 4,0% през 2021г.  и от 3,8% през 2020 г.