У нас пиенето и пушенето при тийнейджърите намалява, но рисковата употреба на канабис и новите поведения на зависимост будят загриженост, наблюдават се и нови идеи за употребата на електронни цигари. Тези изводи са описани в доклада на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици. Според него 11% от българските ученици са залагали пари през последната година, а страната ни е с най-висок относителен дял – 22%, сред играещите игри 6 и повече часа в неучебни дни. Употребата на алкохол остава висока сред подрастващите в Европа, като средно над три четвърти (79%) от учениците са употребявали алкохол през живота си – 82% от българските ученици, и почти половината (47%) от европейските и малко повече от половината от българските (53%) – през последния месец, което се приема за „настояща употреба“. За щастие, данните за тенденциите показват сравнително постоянен спад, като нивата сега са по-ниски в сравнение с 2003 година, когато и двата показателя достигнаха пик – съответно 91% и 63% (88% и 65% за България).